1. Start

Met mentor • 8 lessen • 1 cursist

START is voor mensen die niet geloven en weleens willen weten wat het christelijk geloof precies inhoudt.

Of voor mensen die de draad met God zijn kwijtgeraakt.
Maar net zo goed voor mensen die hun hele leven al geloven en de grondbeginselen opnieuw willen doordenken en ervaren.

Kortom: START is voor iedereen!

START doe je samen met een mentor, iemand die uit eigen ervaring weet waar het over gaat.
Deze persoon zal jouw persoonlijke coach zijn, iemand met wie je alles kunt delen.
Bij iedere les staan een aantal vragen.
Om zoveel mogelijk profijt van deze cursus te hebben,
nodigen we je uit om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Natuurlijk kun je ieder moment stoppen.
Er zijn van jouw kant geen verplichtingen.

De Bijbelcitaten zijn - tenzij anders aangegeven - overgenomen uit de Herziene Statenvertaling

Dit zijn onze thema's:

1. God - feit of verbeelding?

2. Niemand is volmaakt

3. Wie is Jezus?

4. Jezus - Zijn dood

5. Jezus - Zijn opstanding

6. Wat moeten wij doen?

7. Jouw keuze

8. Hoe nu verder?

Leven in geloof

“Leven in geloof” is een initiatief van Tom en Bea Pikker.
Zij zien het als hun opdracht om het Woord van God te onderwijzen.
Om de opdracht handen en voeten te geven worden cursussen ontwikkeld en beschikbaar gesteld zoals START.

Kijk voor meer INFO op Leven in geloof

© Copyright Tom Pikker

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Start cursus