Heel de Schrift - Deel 1: Genesis 1 - 11

Met mentor • 10 lessen • 1 cursist

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
(2 Timotheüs 3:16 en 17)

Heel de Schrift …

Het is zinvol en nuttig om de hele Bijbel te lezen en te overdenken.
Dat is wat we met Heel de Schrift willen doen.

De Bijbel bestaat niet uit losse verzen en hoofdstukken.
De Bijbel is ons gegeven in de vorm van Bijbelboeken,
ieder met een eigen karakter, inhoud en betekenis.
We willen dan ook de Bijbel bestuderen aan de hand van de Bijbelboeken,
te beginnen bij Genesis, dan Exodus, enz. tot en met het laatste Bijbelboek, de Openbaring.

We bevelen dringend aan om bij het begin te beginnen = Heel de Schrift - Deel 1: Genesis 1 - 11

Wijze van aanpak

We maken ter inleiding graag gebruik van de video's van BibleProject

Het hoofdbestanddeel van de cursus is het lezen en overdenken van het betreffende Bijbelgedeelte.
De vragen helpen ons om goed te kijken naar wat er geschreven staat.
Ze leiden tot meer inzicht en verdieping en stimuleren tot een persoonlijke toepassing.

Heel de Schrift doe je samen met een mentor, iemand die uit eigen ervaring weet waar het over gaat.
Deze persoon zal jouw persoonlijke coach zijn, iemand met wie je alles kunt delen.

Natuurlijk kun je ieder moment stoppen.
Er zijn van jouw kant geen verplichtingen.

De Bijbelcitaten zijn - tenzij anders aangegeven - overgenomen uit de Herziene Statenvertaling

Leven in geloof

“Leven in geloof” is een initiatief van Tom en Bea Pikker.
Zij zien het als hun opdracht om het Woord van God te onderwijzen.
Om de opdracht handen en voeten te geven worden cursussen ontwikkeld en beschikbaar gesteld zoals Heel de Schrift.

Kijk voor beschikbare cursussen en INFO op Leven in geloof

Heel de Schrift - Deel 1: Genesis 1 - 11

Les 1 - Inleiding Oude Testament

Les 2 - Inleiding Genesis 1 -11

Les 3 - De schepping van hemel en aarde: Genesis 1:1 - 2:3

Les 4 - De eerste mensen: Genesis 2:4-25

Les 5 - De zondeval: Genesis 3:1-24

Les 6 - Kaïn en Abel: Genesis 4:1-26

Les 7 - Van Adam tot Noach: Genesis 5:1 - 6:8

Les 8 - De zondvloed: Genesis 6:9 - 9:29

Les 9 - De toren van Babel: Genesis 10:1 - 11:26

Les 10- Hoe nu verder?

© Copyright Tom Pikker

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Start cursus